Đào tạo

1. Trợ lý nhà hàng (2 năm) 2. Quản lý nhà hàng (3 năm) 3. Chuyên viên khách sạn (3 năm) 4. Quản lý khách sạn (3năm) 5. Quản lý bếp công nghiệp (3 năm)