Cuộc thi cuối kỳ của Khóa 06, Hình được chụp bởi Mr. Nick