giới thiệu về trung tâm

Cha An Rê Mai Sen

Cha An Rê Mai Sen

Kính nhớ cha Anrê Mai Sen, cha tổ của Salesian Don Bosco Vietnam 1952 – 1976 “Chúng con tin rằng , cha Mai Sen đã sống giữa chúng con như một Thánh Nhân và hy vọng Cha mau được Giáo Hội phong thánh” John Baptist Văn Thêm SDB